• سیستم های روغنکاری صنایع سیمان
  • سیستم های روغنکاری صنایع رنگ سازی
  • سیستم های روغنکاری صنایع جوهر و مرکب
  • سیستم های روغنکاری صنایع شکر و نیشکر
  • روغنکاری اتوماتیک تجهیزات و دستگاه های لوله پرکنی در صنایع غذایی
  • گریسکاری و روغن کاری تجهیزات و ماشین آلات معدنی