فوم پمپ آلبانی

تیپ: HD5

ظرفیت: ۳۵ متر مکعب در ۱۲ بار

فشار: ۱۲ بار

حد تحمل فشار: ۲۴ بار